F1: Πρόστιμο 7 εκατ. $ και μείωση εξέλιξης κατά 10% για τη Red Bull

H FIA ανακοίνωσε τις ποινές που θα δεχθεί η Red Bull για την υπέρβαση του ορίου budget της Formula 1 για το 2021. Επιβλήθηκε πρόστιμο 7 εκατομμυρίων δολαρίων στην ομάδα και μείωση του χρόνου αεροδυναμικής εξέλιξης κατά 10% για τους επόμενους 12 μήνες.

F1: Πρόστιμο 7 εκατ. $ και μείωση εξέλιξης κατά 10% για τη Red Bull

H FIA ανακοίνωσε τις ποινές που θα δεχθεί η Red Bull για την υπέρβαση του ορίου budget της Formula 1 για το 2021. Επιβλήθηκε πρόστιμο 7 εκατομμυρίων δολαρίων στην ομάδα και μείωση του χρόνου αεροδυναμικής εξέλιξης κατά 10% για τους επόμενους 12 μήνες.

Η Red Bull προέβη σε συμφωνία αποδοχής παράβασης στις 26 Οκτωβρίου, όσον αφορά την υπέρβαση του budget cap της Formula 1 για το 2021. Η FIA αναγνώρισε ότι η Red Bull ενήργησε συνεργατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης και επεδίωξε να παράσχει εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία όταν της ζητήθηκαν.

H FIA τόνισε ότι επρόκειτο για το πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής των οικονομικών κανονισμών, οι οποίοι είναι ένα πολύ περίπλοκοι και στους οποίους οι ομάδες έπρεπε να προσαρμοστούν. Αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχει καμία κατηγορία ή απόδειξη ότι η Red Bull προσπάθησε να ενεργήσει με κακή πίστη, ανέντιμα ή με δόλιο τρόπο, ούτε απέκρυψε εσκεμμένα οποιαδήποτε πληροφορία από τη διοίκηση του ανώτατου ορίου εξόδων της FIA.

Συνεπώς, η τελευταία έκρινε σκόπιμο υπό αυτές τις συνθήκες, να προσφέρει στη Red Bull ένα διακανονισμό για να επιλύσει το θέμα, δεδομένης της περιορισμένης φύσης της παράβασης και το γεγονός ότι η υπέρβαση των δαπανών εμπίπτει στο χαμηλότερο άκρο του εύρους της μικρής υπέρβασης (<5%). Αυτή η προσφορά έγινε αποδεκτή από τη Red Bull.

Η Red Bull αποδέχθηκε την επιβολή των ακόλουθων κυρώσεων:
α) Η ομάδα θα πρέπει να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 7.000.000 δολαρίων στη FIA εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης της συμφωνίας αποδοχής παράβασης (ABA), όπως αναφέρεται άρθρο 9.5 των οικονομικών κανονισμών,
β) Η Red Bull θα λάβει μικρή αγωνιστική ποινή με τη μορφή περιορισμού της δυνατότητας να διεξάγει αεροδυναμικές δοκιμές κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της συμφωνίας ΑΒΑ μέσω της εφαρμογής μείωσης κατά 10% του συντελεστή C που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μεμονωμένων δοκιμών στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD (Υπολογιστική Δυναμική Ρευστών) που ισχύουν για κάθε ομάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του προσαρτήματος 7 των αγωνιστικών κανονισμών της F1. Για παράδειγμα, εάν ο συντελεστής C, με βάση τη θέση της Red Bull στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών είναι 70%, η νέα τιμή του C θα είναι η εξής: CNEW=70% x (1-0,10) = 63% και
γ) η Red Bull επιβαρύνεται με το κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση του ανώτατου ορίου εξόδων σε σχέση με την προετοιμασία της συμφωνίας αποδοχής παράβασης.

H αρχική υποβολή της Red Bull ήταν 114.293.000 αγγλικές λίρες. Ωστόσο, η FIA διαπίστωσε ότι υπήρχε διαδικαστική παράβαση -του άρθρου 8.2(e) των οικονομικών κανονισμών- λόγω της υποβολής ανακριβών στοιχείων τεκμηρίωσης απολογισμού του έτους, διότι εξαίρεσε και/ή προσάρμοσε ανακριβώς δαπάνες συνολικού ύψους 5.607.000 £. Το ανώτατο όριο για το 2021 ήταν 118.036.000 £ και η υπέρβαση ήταν μικρότερη του 5%, δηλαδή 1.864.000 £ (1,6%, ή 2,2 εκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με τα πορίσματα της διοίκησης του ανώτατου ορίου εξόδων, η Red Bull αναγνώρισε ότι η αναφορά τεκμηρίωσης που υπέβαλε, περιλάμβανε τα ακόλουθα εσφαλμένα εξαιρούμενα ή/και προσαρμοσμένα έξοδα:
1. Υπερτιμημένες εξαιρούμενες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1(a) των οικονομικών κανονισμών (σχετικά με υπηρεσίες εστίασης),
2. Δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1(w) των οικονομικών κανονισμών (σχετικά με την εξέταση και σχετικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη),
3. Δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1(h)(i) των οικονομικών κανονισμών (όσον αφορά τις δραστηριότητες εκτός F1), καθώς αυτά τα έξοδα είχαν ήδη συμψηφιστεί στα συνολικά έξοδα του ομίλου,
4. Δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1(k) των οικονομικών κανονισμών (όσον αφορά τα μπόνους και τις συναφείς εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη),
5. Υποεκτίμηση του σχετικού κόστους σε σχέση με κέρδος από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η απαραίτητη προσαρμογή προς τα επάνω,
6. Δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1(q) των οικονομικών κανονισμών (σχετικά με τις εισφορές μαθητείας),
7. Δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1(h)(ii)(i) των οικονομικών κανονισμών (σχετικά με συναφείς εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης),
8. Υποεκτίμηση του σχετικού κόστους σε σχέση με τις διατάξεις που ορίζονται από το άρθρο 4.1(a)(i) των οικονομικών κανονισμών (σχετικά με το κόστος χρήσης των μονάδων ισχύος),
9. Δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1(h) (i) των οικονομικών κανονισμών (σχετικά με σχετικές εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης),
10. Υποεκτίμηση του σχετικού κόστους σε σχέση με τις διατάξεις που ορίζονται από το άρθρο 4.1(f)(i)(Β) των οικονομικών κανονισμών (σχετικά με τη χρήση αποθεμάτων),
11. Λογιστικό σφάλμα όσον αφορά τον υπολογισμό ορισμένων δαπανών που χρέωσε ξανά η Red Bull Power Trains,
12. Ορισμένα ταξιδιωτικά έξοδα σύμφωνα με το άρθρο 3.1(r) των οικονομικών κανονισμών,
13. Δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 3.1 (i) των οικονομικών κανονισμών για σχετικά έξοδα του 2021 που υπερέβησαν το ανώτατο όριο κατά 1.864.000 £ (1,6%).

Η FIA αναγνωρίζει ότι αν η Red Bull είχε μεταχειριστεί σωστά, στο πλαίσιο της ετήσιας αναφοράς τεκμηρίωσης, την πλασματική φορολογική πίστωση για το 2021 αξίας 1.431.348 £, θα είχε θεωρηθεί από τη διοίκηση του ανώτατου ορίου εξόδων ότι ήταν σύμφωνη με το άρθρο 4.1(b) των οικονομικών κανονισμών και επομένως, οι σχετικές δαπάνες της ομάδας είχαν υπερβεί το ανώτατο όριο μόνο κατά 432.652 £ (0,37%).

Η απόφαση της διοίκησης του ανώτατου ορίου εξόδων να συνάψει συμφωνία αποδοχής παράβασης αποτελεί την τελική της απόφαση και δεν υπόκειται σε έφεση. Η μη συμμόρφωση της Red Bull με οποιονδήποτε όρο της συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω διαδικαστική παράβαση σύμφωνα με τα άρθρα 6.30 και 8.2(f) των οικονομικών κανονισμών και αυτόματη παραπομπή στην επιτροπή εκδίκασης του ανώτατου ορίου εξόδων.

Παράλληλα, η Aston Martin δέχθηκε πρόστιμο 450.000 δολαρίων για τη διαδικαστική παράβαση που έκανε (χωρίς υπέρβαση του ορίου), καθώς δεν είχαν δηλωθεί σωστά δαπάνες για την κατασκευή καινούργιων εγκαταστάσεων της ομάδας και καινούργιου προσομοιωτή. Το ίδιο έγινε και με πίστωση φόρου για το τμήμα έρευνας και εξέλιξης, επιπλέον έξοδα για την αεροδυναμική σήραγγα, μπόνους υπογραφής νέων συμβολαίων, χρήση μεταβιβάσιμων εξαρτημάτων και αποθέματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων. Επίσης, έξοδα γραφείου εξυπηρέτησης, υλικών (γραφείων και καθισμάτων), σίτισης προσωπικού, υπηρεσίες προς σπόνσορες και δαπάνες για υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες.

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!