Πρόστιμα εώς 150.000 ευρώ σε πρατήρια καυσίμων

Η εφορία θα επιβάλλει πρόστιμα εώς 150.000 ευρώ σε όσα πρατήρια παραποιούν τους φορολογικούς μηχανισμούς ή τα συστήματα παρακολούθησης των εισροών και των εκροών.

Πρόστιμα εώς 150.000 ευρώ σε πρατήρια καυσίμων

Η εφορία θα επιβάλλει πρόστιμα εώς 150.000 ευρώ σε όσα πρατήρια παραποιούν τους φορολογικούς μηχανισμούς ή τα συστήματα παρακολούθησης των εισροών και των εκροών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσα πρατήρια καυσίμων παραποιούν τους φορολογικούς μηχανισμούς ή τα συστήματα παρακολούθησης των εισροών και των εκροών. Τα πρόστιμα θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της παράβασης, ενώ δεν θα είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης θα αφαιρείται οριστικά.

Προθεσμία 15 ημερών έχουν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, οι υπόχρεοι. Πιο συγκεκριμένα,οφείλουν, είτε να εγκαταστήσουν το σύστημα εισροών-εκροών, είτε να συνδέσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς με τα συστήματα παρακολούθησης, είτε να  διορθώσουν τα συστήματα που έχουν παράνομα λογισμικά.

Ειδικότερα, η νέα απόφαση που τίθεται σε ισχύ στις 20 Σεπτεμβρίου ορίζει τα εξής:

  1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για 2 μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός 3 μηνών, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά. Παράλληλα, κοινοποιείται σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έγγραφο περί απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εγκατάσταση αυτή, έως τη νόμιμη επαναλειτουργία της.
  2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους (που προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών), διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.
  3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 50.000 ευρώ και ανακαλείται οριστικά η άδεια.
  4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση του λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή αυτά που αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.
  5. Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου, ή δελτίων, που τα στοιχεία τους δεν έχουν αποσταλεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή έχουν αποσταλεί παραποιημένα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων εσόδου ή δελτίων, επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.
  6. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ανά  έτος.
  7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις επιβάλλεται πρόστιμο 35.000 στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός 2 μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης
Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!