Δίμηνη παράταση για τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε περιθώριο 60 ημερών για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας σε όλα τα ρυμουλκούμενα

Δίμηνη παράταση για τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε περιθώριο 60 ημερών για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας σε όλα τα ρυμουλκούμενα

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε στα τέλη του Οκτωβρίου η τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο».  Με την τροποποίηση, η ισχύς του νέου καθεστώτος για τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μετατίθεται από τις 18 Οκτωβρίου στις 18 Δεκεμβρίου 2021.

Το άρθρο 3 ορίζει τις στοιχεία κυκλοφορίας που πρέπει να έχουν τα ρυμουλκούμενα:          1. Για τα οχήματα των κατηγοριών Ο εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

  1. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

2.1 Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

2.2 Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος.

2.3 Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/78 υπουργική απόφαση (Β’ 642), εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

  1. Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Α33824/2683/04 υπουργική απόφαση (Β’ 1514). Ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι δυνατός με τα εξής δικαιολογητικά:

3.1 Για τα καινούργια οχήματα:

α) δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

β) δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

γ) δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δ) πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29949/1841/2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2112), με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2007/46/ΕΚ, την υπ’ αρ. 5299/406/2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων σύμφωνα με την 29949/1841/2009 κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 2840) ή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και της υπ’ αρ. 54795/2971/2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 5946).

3.2 Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13700/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 401).

β) Ειδικότερα, για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 που δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, απαιτείται, κατά σειρά προτεραιότητας:

βα) προσκόμιση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος ή

ββ) βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήματος ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στη χώρα μας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση των πεδίων της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Η ανωτέρω βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένη και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας, είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της Συνθήκης της Χάγης και μεταφρασμένη στα ελληνικά ή

βγ) δήλωση διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας.

3.3 Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα:

3.3.1 Για τα οχήματα κατηγορίας Ο1: ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524).

α) Ειδικότερα, όταν για την έκδοση του ανωτέρω ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης υποβλήθηκε:

αα) δήλωση μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργική απόφαση (Β’ 42) πριν την τροποποίησή της από την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117), τότε απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Η δήλωση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), του π.δ. 150/2001 (Α’ 125) και του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.

αβ) δήλωση μηχανικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117), ήτοι η δήλωση αυτή επείχε θέση σημειώματος ρυμούλκησης, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης μηχανικού, αγ) εθνική έγκριση τύπου ή έγκριση τύπου ΕΕ του οχήματος, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας δήλωσης μηχανικού.

β) Στην περίπτωση που τα ανωτέρω οχήματα δεν διαθέτουν δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος, τότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε μηχανικό της ανωτέρω υποπερ. αα), ο οποίος χαράσσει νέο δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης στο ρυμουλκούμενο, της μορφής «*ΥΥΗΗΜΜΕΕΕΕΑΑΑΑΑΑΑ*», όπου:

  1. i) Πριν και μετά την χάραξη του δεκαεπταψήφιου αριθμού αναγνώρισης χαράσσεται αστερίσκος.
  2. ii) ΥΥ: ο διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στον κωδικό της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που θα εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου.

iii) ΗΗΜΜΕΕΕΕ: ο οκταψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε από την Υπηρεσία η αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου, όπου (ΗΗ): η ημέρα (2ψήφιος αριθμό), (ΜΜ): ο μήνας (2ψήφιος αριθμός) και (ΕΕΕΕ): το έτος (4ψήφιος αριθμός).

  1. iv) ΑΑΑΑΑΑΑ: ο επταψήφιος (7ψήφιος) αριθμός που αντιστοιχεί στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετά την αφαίρεση όλων των γραμμάτων και χαρακτήρων που ενδεχομένως αυτός περιέχει. Ο αριθμός αυτός, εάν υπολείπεται των επτά ψηφίων, συμπληρώνεται με μηδενικά ισάριθμα των ψηφίων που λείπουν, τοποθετημένα στην αρχή της ακολουθίας των επτά ψηφίων. Στην περίπτωση που τα ψηφία υπερβαίνουν τα επτά, αφαιρούνται τα υπερβάλλοντα από την αρχή του αριθμού (π.χ. για τον αριθμό πρωτοκόλλου Γ4/45764/2345, σημειώνεται 0045764).

Ο υπάρχων αριθμός αναγνώρισης διαγράφεται με διακριτή γραφή (είτε βρίσκεται επί του πλαισίου είτε επί του πινακιδίου του οχήματος).

Για τα οχήματα της περίπτωσης αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, επιπλέον, νέα έγχρωμη φωτογραφία του οχήματος με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στην οποία φαίνεται ο νέος χαραγμένος δεκαεπταψήφιος (17ψήφιος) αριθμός αναγνώρισης καθώς και επιπλέον, νέο αποτύπωμα του νέου εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

γ) Για τα οχήματα της παρ. β που δεν διαθέτουν πινακίδιο κατασκευαστή, τότε ο μηχανικός της της ανωτέρω υποπερ. αα) της περ. α) προσαρτά στο ρυμουλκούμενο πινακίδιο με το νέο δεκαεπταψήφιο αριθμό αναγνώρισης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΣΤ/29852/1977 υπουργική απόφαση (Β’ 1288).

3.3.2 Για οχήματα κατηγορίας Ο2:

α) άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

β) στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, αλλά έχει εκδοθεί ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524) και δεν διαθέτουν έγκριση τύπου, τότε θα πρέπει για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας να υποβληθεί τεχνική μελέτη αντοχής του φορέα, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Δ της ΣΤ-29900/77 κανονιστικής απόφασης (Β’ 1318) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

γ) στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά δεν διαθέτουν δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος, τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β) της παρ. 3.3.1, όπως δηλ. και για τα ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1.

3.3.3 Για οχήματα κατηγορίας Ο3 και Ο4: άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

3.4 Για τα μεταχειρισμένα οχήματα ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού: επιπλέον των κατά περίπτωση των παρ. 3.2 και 3.3 δικαιολογητικών, απαιτείται η έγκριση ταξινόμησης, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3763/111/2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1163). Διαφορετικά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 80255/4693/2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 61).

  1. Ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 που διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας

Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις ταξινόμησης σχετικά με τον τρόπο που είχε εκδοθεί το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524):

4.1 Το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης είχε εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του οχήματος.

4.1.1 Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:

α) αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας

β) το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης (μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφο του σημειώματος ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο)

γ) τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή,

δ) αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος).

Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε/και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

4.1.2 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο.

4.2 Το εκδοθέν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης ταυτιζόταν με τη δήλωση μηχανικού, η οποία είχε εκδοθεί βάσει της υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργικής απόφασης (Β’ 2117). Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

4.2.1 Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά, πέραν των προβλεπομένων από λοιπές διατάξεις:

α) αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας,

β) το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης/δήλωση μηχανικού (μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφο του σημειώματος ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο),

γ) τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν υπάρχει),

δ) αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε/και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/ και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

4.2.2 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος λαμβάνει τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τμήμα του νέου αριθμού αναγνώρισης που πρέπει να χαραχτεί στο ρυμουλκούμενό του, βάσει των αναγραφομένων στην περ. β) της παρ. 3.3.1, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.2.3 Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Μηχανικό της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3.3.1., ο οποίος χαράσσει νέο αριθμό αναγνώρισης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περ. β) της παρ. 3.3.1, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.2.4 Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που κατέθεσε την αίτησή του αρχικά, τα επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ήτοι:

α) βεβαίωση μηχανικού ότι χάραξε τον νέο αριθμό αναγνώρισης,

β) νέες έγχρωμες φωτογραφίες, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης),

γ) το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

4.2.5 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο.

4.3 Για την περίπτωση που το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης εκδόθηκε σύμφωνα με Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αρ. 16823/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 524) και η δήλωση μηχανικού εκδόθηκε βάσει της υπ’ αρ. 23780/1978 υπουργικής απόφασης (Β’ 42) πριν την τροποποίησή της από την υπ’ αρ. οικ. 34075/3603/1999 υπουργική απόφαση (Β’ 2117), ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

4.3.1 Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:

α) αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας,

β) το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης (μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, η Υπηρεσία σφραγίζει αντίγραφο του σημειώματος ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα το ρυμουλκούμενο),

γ) τουλάχιστον τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, ούτως ώστε στις δυο από αυτές να φαίνεται ευκρινώς η οπίσθια όψη του (φώτα, θέση πινακίδας κυκλοφορίας), η πλάγια και η εμπρόσθια όψη του (διάταξη σύνδεσης με το ρυμουλκό όχημα) και στις άλλες ο χαραγμένος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν υπάρχει),

δ) αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης του οχήματος στην περίπτωση που αυτός δύναται να αποτυπωθεί (π.χ. είναι εγχάρακτος ή ανάγλυφος). Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (είτε εγχάρακτος στο πλαίσιο του οχήματος είτε/και επί του πινακιδίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης. Η ταυτοποίηση αυτή γίνεται μέσω του αποτυπώματος ή/ και των αντίστοιχων φωτογραφιών.

4.3.2 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος λαμβάνει τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τμήμα του νέου αριθμού αναγνώρισης που πρέπει να χαραχτεί στο ρυμουλκούμενό του, βάσει των αναγραφομένων στην περ. β) της παρ. 3.3.1, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.3.3 Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Μηχανικό της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3.3.1, ο οποίος συντάσσει νέα δήλωση και χαράσσει νέο αριθμό αναγνώρισης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υποπερ. αα) της περ. α) και της περ. β) της παρ. 3.3.1 αντίστοιχα, εφόσον δεν διαθέτει το όχημά του δεκαεπταψήφιο (17ψήφιο) αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος να προκύπτει αποκλειστικά βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ του συγκεκριμένου οχήματος.

4.3.4 Τέλος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει εκ νέου στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που κατέθεσε την αίτησή του αρχικά, τα επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, ήτοι:

α) την νέα δήλωση μηχανικού,

β) νέες έγχρωμες φωτογραφίες με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm, στις οποίες φαίνεται ο νέος εγχάρακτος αριθμός αναγνώρισης του οχήματος και το πινακίδιο του κατασκευαστή (αν το πινακίδιο δεν έχει αλλάξει, τότε σε αυτό θα πρέπει να φαίνεται η διακριτή γραφή του υπάρχοντος αριθμού αναγνώρισης, αλλιώς φωτογραφία του νέου πινακιδίου),

γ) το νέο αποτύπωμα του εγχάρακτου αριθμού αναγνώρισης του οχήματος.

4.3.5 Η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για το εν λόγω ρυμουλκούμενο.

  1. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου, για τη γνησιότητα του κατατιθέμενου ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης και των στοιχείων που αναγράφονται επί αυτού, τότε η Υπηρεσία αυτή δύναται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία έκδοσης του σημειώματος (στην περίπτωση που οι δυο Υπηρεσίες δεν ταυτίζονται) για ταυτοποίηση στοιχείων καθώς και να επιθεωρήσει το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 29820/83 υπουργικής απόφασης (Β’ 512).
  2. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων των κατηγοριών Ο1 και Ο2 με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης που έχει εκδοθεί βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ, ότι με τον ίδιο δεκαεπταψήφιο αριθμό αναγνώρισης έχει ήδη εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας άλλου οχήματος, τότε:

6.1 Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η οποία επρόκειτο να εκδώσει την νέα άδεια του ρυμουλκούμενου επικοινωνεί με την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας που έχει ήδη εκδώσει άδεια ρυμουλκούμενου με το αυτό αριθμό αναγνώρισης και στη συνέχεια ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται σφάλμα στην καταχώριση που υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα και ότι οι πληροφορίες καταχώρισης είναι πλήρεις και ορθές. β) Ελέγχονται τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη κατατεθεί στους φακέλους και των δυο οχημάτων και εάν κριθεί απαραίτητο ζητούνται πρόσθετα στοιχεία από τον κατασκευαστή των οχημάτων.

γ) Εάν δεν έχει επέλθει επίλυση της υπόθεσης στα προηγούμενα βήματα, τότε διενεργείται υποχρεωτικά επιθεώρηση για κάθε όχημα στην Υπηρεσία ταξινόμησής του. Η επιθεώρηση διενεργείται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους εκ των οποίων ο ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν προσέλθει με το όχημα για επιθεώρηση κατόπιν προσκλήσεώς μέσα σε ένα (1) μήνα, τότε ανακαλείται προσωρινά η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι την επιθεώρηση του οχήματος.

δ) Όταν από το αποτέλεσμα του ελέγχου προκύψει αμφισβήτηση της ταυτότητας του οχήματος εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΟΚ (ν. 2696/1999, Α’ 57).

ε) Όταν κατόπιν του παραπάνω ελέγχου ανακαλείται ή χορηγείται με την επιφύλαξη του άρθρου 85 του ΚΟΚ η άδεια κυκλοφορίας ενός οχήματος, τότε η Υπηρεσία ταξινόμησης χαράσσει υποχρεωτικά αναγνωριστικό αριθμό ελέγχου, για μεν το όχημα που έχει ήδη ταξινομηθεί τον αριθμό κυκλοφορίας του, για δε το αταξινόμητο όχημα, δεκαεπταψήφιο (17-ψήφιο) αριθμό σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην περ. β) της παρ. 3.3.1. Και στις δυο περιπτώσεις λαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία του σημείου που χαράχθηκε ο αναγνωριστικός αριθμός, με ανάλυση τουλάχιστον 640x480p, διαστάσεων 7×10 cm. Ο αναγνωριστικός αριθμός ελέγχου αναγράφεται και αποτυπώνεται στο πρακτικό επιθεώρησης, το οποίο μαζί με τις φωτογραφίες τίθενται στον φάκελο του κάθε οχήματος. Στην περίπτωση που το ελεγχόμενο όχημα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί, η χάραξη αναγνωριστικού αριθμού ελέγχου αναγράφεται στις παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας και ειδικά για το αταξινόμητο όχημα χρησιμοποιείται ως αριθμός αναγνώρισης στο μηχανογραφικό σύστημα έως την επίλυση της υπόθεσης. στ) Σε περίπτωση που προκύπτει υπαιτιότητα του κατασκευαστή του οχήματος ενημερώνεται απαραίτητα η εγκριτική αρχή του Υπουργείου Μεταφορών.»

Google News icon
Ακολουθήστε το MotorOne.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη ενημέρωση!